+31 (0)50 7271030

PED- rapportage

Normakk verzorgt PED-rapportages voor koelinstallaties. Deze rapportages zijn verplicht voor de grotere koel-,vries- en airconditioninginstallaties in uw bedrijf. De PED-rapportage wordt uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerde NOBO. Er wordt gekeken naar de componenten en de verbindingen van de installatie. Van deze opname wordt een technisch dossier opgesteld en de installatie wordt voorzien van een CE-markering en identificatienummer. Onze gecertificeerde inspecteurs staan voor u klaar.

Wat is een PED-rapportage?

Een PED-rapportage is een controle van de koelinstallatie en wordt uitgevoerd door een van onze adviseurs van Normakk in samenwerking met SGS (NOBO).

Waar staat PED voor?

PED staat voor Richtlijn Drukapparatuur. De Richtlijn drukapparatuur geldt voor alle samenstellen en stationair opgestelde drukapparatuur met een maximale toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar.
Per 19 juli 2016 is ‘Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur’ van kracht en vervangt ‘Richtlijn 97/23/EG’.*

De doelen van deze richtlijn zijn:

• het harmoniseren van nationale wetgevingen met betrekking tot drukapparatuur zodat deze geen belemmering vormen voor vrij handelsverkeer;

• veiligheid voor personen en omgeving door het stellen van minimale essentiële veiligheidseisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. Dit betekent dat drukapparatuur zodanig moet worden ontworpen, vervaardigd, gecontroleerd en indien van toepassing uitgerust en geïnstalleerd, dat de veiligheid ervan gewaarborgd is.

Voor welke apparatuur geldt de Richtlijn drukapparatuur PED?

De richtlijn heeft betrekking op alle door de fabrikant nieuw te bouwen, stationair opgestelde drukapparatuur en samenstellingen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, zoals:
-drukvaten;
-stoomketels;
-installatie leidingen;
-veiligheidsappendages voor de beveiliging van drukapparatuur.

Voor welke apparaten stelt Normakk PED-rapportages op?

Normakk verricht opnames voor airconditioningsystemen, koel- en vriesinstallaties en warmtepomp-installaties.

Aan welke eisen moet (nieuw te bouwen) drukapparatuur voldoen?

Drukapparatuur dat is bestemd voor de Europese markt moet voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn. Dat zijn:
Risico-analyse: tijdens het ontwerpen en vervaardigen moet een risico-analyse worden gemaakt om na te gaan welke gevaren bij de apparatuur bestaan ten gevolge van druk.
Ontwerp: het ontwerpen en vervaardigen van het product moet worden afgestemd op de essentiële veiligheidseisen.
Documentatie: het ontwerp van het betreffende product moet worden gedocumenteerd in een ’technisch constructie dossier’. (Zie bijlage III op pag. 34 van de richtlijn).
De opname van een onafhankelijke opnameinstelling: er moet worden nagegaan of bij het product een opname van een onafhankelijke instelling nodig is. Bij een product met een laag risico mag dit onder eigen verantwoordelijkheid op de markt gebracht worden. Bij toename van het risico schrijft de richtlijn een opname van een onafhankelijke instelling voor. (In de richtlijn wordt een dergelijke instelling een ‘aangemelde instantie’ genoemd.)
De CE-markering: er moet een verklaring van overeenstemming worden opgesteld en een CE-markering op de drukapparatuur worden aangebracht.
De gebruiksaanwijzing: er moet een gebruiksaanwijzing bij het product worden toegevoegd met instructies over de installatie, het opstarten, het gebruik en onderhoud van het apparaat.

Wat gebeurt er tijdens de opname van de PED-rapportage?

Tijdens de opname van de PED- rapportage wordt er gekeken naar de componenten, de verbindingen en het afpersen. Verder wordt een technisch dossier opgesteld en de installatie wordt voorzien van een CE-markering en identificatienummer.
(bron: http://www.nvkl.nl/ped/)

Wie is verantwoordelijk voor de keuring van drukapparatuur tijdens het gebruik?

De verantwoordelijkheid voor de periodieke herkeuring tíjdens de gebruiksfase ligt bij de werkgever, net als bij de keuring vóór gebruik. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst de keuringsinstellingen aan die de periodieke herkeuring mogen uitvoeren en wijzigingen en reparaties aan drukapparatuur moet begeleiden.

Wat zijn de regels voor herkeuring van drukapparatuur?

Werkgevers kunnen de herkeuring op elk moment in het jaar laten uitvoeren. In bijzondere situaties kan een aanvraag tot overschrijden van het herkeuringsjaar worden ingediend. Dit kan worden toegewezen met een maximum van zes maanden. Voorwaarden en eisen hiervoor zijn na te lezen in het document ‘Warenwetbesluit drukapparatuur’.
Voor bestaande drukapparatuur geldt het volgende:
Als een periodieke herkeuring van toepassing is, geldt de nieuwe regelgeving pas na afloop van de lopende herkeurtermijn.
Voor bestaande drukapparatuur waar geen periodieke herkeuring door een instelling van toepassing is verandert er niets. Deze apparatuur blijft onder de zorgplicht van de gebruiker vallen.
De regelgeving beperkt zich tot technische eisen aan drukapparatuur. Eventuele eisen aan de plaats van opstelling van de apparatuur worden voorschreven door de vergunningverlener.

* De Richtlijn Drukapparatuur is omgezet naar de Nederlandse wetgeving middels het ‘Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016’ (WBDA) en ‘Warenwet regeling Drukapparatuur 2016’. Deze wetten beschrijven de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de fabrikant/installateur, gebruiker, keuringsinstantie en het bevoegd gezag.