+31 (0)50 7271030

Nieuwe regelgeving voor de basis- en detailopname van gebouwen

Wilt u een energielabel aanvragen voor uw bedrijfspand? Of het huidige energielabel verhogen? Normakk regelt het voor u.

Sinds januari 2021 gelden er nieuwe bepalingsmethoden voor de energieprestatie van gebouwen. Voorheen kon je een EPA-U certificaat krijgen voor utiliteitsgebouwen. Met dit EPA-U certificaat kon worden aangetoond hoe energiezuinig het pand is. Verder werd ermee aangetoond welke energie-zuinige maatregelen er konden worden genomen en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Sinds 2021 is de wet-en regelgeving rondom energiezuinige maatregelen veranderd.
De nieuwe bepalingsmethoden zijn gebaseerd op de meest recente Europese normen en ook bedoeld om gebouwen energiezuinig te maken. Deze methode is geschikt voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.
Wilt u weten wat u kunt doen om uw pand energiezuiniger te maken? Vraag dan bij ons een basisopname van uw woning(en) aan. Aan de hand van deze opname ziet u precies hoeveel energie uw woning verbruikt. Normakk biedt een compleet pakket van maatregelen aan om uw energielabel te verbeteren. Onze experts doen een opname van uw pand en binnen enkele dagen ontvangt u van onze experts een overzichtsrapport met alle maatregelen. Snel geregeld.

Energieprestatie indicatoren

Met de nieuwe bepalingsmethoden gelden ook nieuwe energieprestatie indicatoren. De energieprestatie van een gebouw wordt vanaf nu uitgedrukt in drie EP-indicatoren volgens de Trias Energetica; dit is de energiebehoefte (EP1), het primair fossiel energieverbruik (EP2) en het aandeel hernieuwbare energie (EP3). Dat betekent dat we afscheid nemen van de Energie-Index (EI) voor bestaande bouw en voor nieuwbouw niet meer rekenen met de energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

BENG

Alle vergunningsaanvragen voor alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals die zijn opgenomen in de bouwregelgeving. Voor elk utiliteitsgebouw met een energielabel is een energieprestatierapport opgesteld. Hierin zijn alle parameters vermeld waarmee kan worden getoetst of wordt voldaan aan de vereiste minimale energieprestatie vanuit de regelgeving. Aan de hand van deze parameters kan de kwaliteit geborgd worden.

Energiebehoefte (EP1)

Laten we eens nader bekijken wat die drie indicatoren inhouden. De eerste is de energiebehoefte. Hier betreft het de energiebehoefte voor verwarming en koeling. De behoefte hieraan bepaalt de energieprestatieberekening. Een grote rol hierin spelen de mate van isolatie, de verhouding van glas t.o.v. dichte geveldelen, de keerdichtingen de aanwezigheid van koudebruggen. De energiebehoefte kan vervolgens worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

Primair fossiel energiegebruik (EP2)

De tweede indicator is het primair fossiel energiegebruik. dit is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Hierbij worden ook systeemverliezen (vb. leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (vb. pompen) en het rendement van de opwekkers (bv. CV-ketel) meegenomen in de optelsom. Daarbij geldt voor utiliteitsgebouwen ook het primair energiegebruik voor verlichting en (indien aanwezig) bevochtiging. Wanneer er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn dan wordt de opgewekte energie van het primair energiegebruik afgetrokken. Dit geldt zowel voor utiliteitsgebouwen als voor woningen.

Aandeel hernieuwbare energie (EP3)

De derde en laatste indicator betreft het aandeel hernieuwbare energie. Deze wordt bepaalt door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totale primaire energiegebruik. Dit bestaat uit hernieuwbare energie en primair fossiel energie.

Door wie wordt een Energieprestatierapport afgegeven?

Het energieprestatierapport wordt afgegeven door een EP adviseur. De EP adviseur moet in het bezit zijn van een BRL9500-03 certificaat. Onze adviseurs zijn gecertificeerd volgens de BRL 9500 en voeren op dit moment de basisopname uit.

Is het Energieprestatierapport verplicht?

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van een pand is een geldig energielabel verplicht. Bij verkoop, verhuur en oplevering van het gebouw moet de eigenaar een afschrift van een energieprestatierapport kunnen overhandigen. Deze verplichting geldt al sinds januari 2008. Het energieprestatierapport heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Welke stappen kan ik als ondernemer of vastgoedeigenaar nemen bij het verduurzamen van mijn woning of bedrijfspand?

Stap 1. Wat wil ik?

Als eerste brengt u in kaart wat u wilt. Gaat u een pand (ver)kopen, huren of misschien laten bouwen? Bepaal dan welke gebouwen u wilt verduurzamen.


Stap 2. Welke groene oplossingen zijn er en wie kan mij adviseren?

Vervolgens bekijkt u hoe groen u wilt zijn en hoeveel u daarin wilt investeren. Hierbij geldt: hoe groener het energielabel van het bedrijfspand is, hoe hoger de investeringen zullen zijn in de energiezuinige en besparende maatregelen. Bedenk wel dat de kosten/baten-analyse op de lange termijn meer rendabel zal zijn. En uiteraard is het beter voor het milieu en beter voor het binnenklimaat en dus ook beter voor uw werknemers. En niet te vergeten: hoe hoger de investeringen, hoe meer u kunt profiteren van financieel voordeel dus is het op de lange termijn ook goed voor uw portemonnee.
De mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen zijn talrijk en tevens afhankelijk van het bedrijfspand. Dit maakt het lastig om te bepalen wat in uw situatie het beste is.

De EP adviseur stelt samen met u een energiemaatwerkadvies op. In dit maatwerkadvies wordt in kaart gebracht welke bouwkundige en installatie-technische verbeter maatregelen er mogelijk zijn in uw situatie. De EP adviseur maakt vervolgens een scan van de huidige situatie en rekent u voor wat er nodig is om een groen label te realiseren.

Ten slotte kunt u contact opnemen met een subsidieadviseur. De subsidieadviseur kan u informeren voor welke financieringsmogelijkheden u in aanmerking kunt komen, afhankelijk van de energie-opwekkende en energie-besparende maatregelen die u kiest.


*NORMAKK biedt beide diensten aan.